2020-2021 U15

Intermediate round I
Referees: Zeljko Nikcevic
Final 6
Referees: Radoslav Moldovanov, Ruben Garcia
Final 6
Referees: Ruben Garcia
Final 6
Referees: Rafal Wocik, Ruben Garcia
Final 6
Referees: Ruben Garcia, Rafal Wocik
5 & 6 places
Referees: Radoslav Moldovanov, Peter Wengenroth
3 & 4 places
Referees: Radoslav Moldovanov, Rafal Wocik
Final 6
Referees: Rafal Wocik, Peter Wengenroth